சர்க்கரை நோயும் கண் பாதிப்பும்

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படும் கண் பாதிப்பு பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்

சர்க்கரை நோயும் விழித்திரை பாதிப்பும்

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படும் விழித்திரை பாதிப்பு பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்

Subscribe to Our Newsletter Be Updated!