சர்க்கரை நோயும் பக்கவாதமும்

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படும் பக்கவாதம் பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்

Diabetes mellitus & Stroke (சர்க்கரை நோயும் பக்கவாதமும்)

One of the common complications of Diabetes. This occurs due to deposition of cholesterol in the sides of the blood vessels and ultimately blocks the blood supply to the brain damaging brain carotid system resulting in loss of function of one side of the body when it involves candid sustain and produce instability of gait, double vision and difficulty in swallowing when it affects the vertebral system Requires assessment of neck bones, blood vessels and scan of the brain.

Proper treatment of diabetes and blood pressure reduces the risk of developing this problem and forms the main treatment apart from physiotherapy and vitamins

Subscribe to Our Newsletter Be Updated!