சர்க்கரை வியாதியும் தசை மூட்டும்

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் சர்க்கரை வியாதியும் தசை மூட்டும் பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்

இன்சுலின் ஹார்மோன்

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் இன்சுலின் ஹார்மோன் பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்

சர்க்கரை நோய் கால் பராமரிப்பு

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் கால்களை எப்படி பராமரிக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் ஆசிர்வாதம் எடுத்துரைக்கிறார்

சர்க்கரை நோயும் ஆகார பத்தியமும்

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் ஆகார பத்தியம் மூலம் எவ்வாறு கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று Dr ஆசிர்வாதம் எடுத்துரைக்கிறார்

சர்க்கரை நோய் பற்றிய தவறான கருத்துக்களும், விளக்கங்களும்

சர்க்கரை நோய் பற்றிய தவறான கருத்துக்களும், விளக்கங்களும் என்று Dr ஆசிர்வாதம் எடுத்துரைக்கிறார்

சர்க்கரை நோயும் செயற்கை நுண்ணறிவும்

சர்க்கரை நோயும் செயற்கை நுண்ணறிவும்

சர்க்கரை நோயும் எலும்பு தசை மூட்டும்

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படும் எலும்பு, தசை, மூட்டு பாதிப்புகள் பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்

சர்க்கரை நோயும் புற்று நோயும்

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படும் புற்று நோய் பாதிப்புகள் பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்

சர்க்கரை நோயும் கோமாவும்

சர்க்கரை நோயும் கோமாவும்

சர்க்கரை நோயும் காசநோயும்

சர்க்கரை நோயும் காசநோயும்

சர்க்கரை நோயும் அதன் பரிசோதனைகளும்

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் சர்க்கரை நோயும் அதன் பரிசோதனைகள் மற்றும் கால இடைவெளி பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்

சர்க்கரை நோயும் கொழுப்பு திசுவும்

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படும் கொழுப்பு திசு பாதிப்பு பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்

பட்டிமன்றம்

சர்க்கரை நோயை தடுப்பதற்கு "வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்" அவசியமே!...அநாவசியமே!

Sick-Day Rules For Diabetic Patients

Dr Asirvatham talks about the "Sick-Day Rules" for Diabetic Patients.

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கான "நோய்வாய்ப்பட்ட நாள் - விதிகள்" பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்.

Subscribe to Our Newsletter Be Updated!