சர்க்கரை வியாதியும் காலணிகளும்

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் சர்க்கரை வியாதி உடையவர்களுக்கான காலணிகள் பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்

Diabetic Foot Care - How to save your foot (சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான பாத பராமரிப்பு முறைகள்)

In this education video Dr. A. J. Asirvatham demonstrates the care of foot in every diabetic which would definitely prevent amputation and save life.

Inspection of foot daily to check for any wet area in socks indicating an ulcer, look for any redness, pain, corns either directly or with a mirror, wash the feet and apply moisturizing cream. Nails could be cut when they are wet. Apply talcum powder in-between toes, always wear MCP slippers with back strap while walking. Smoking and alcoholic drinks are not be used at any time.

This would benefit every diabetes every day.

Subscribe to Our Newsletter Be Updated!