சர்க்கரை நோயினால் வரக்கூடிய இருதய பாதிப்பு

டாக்டர் ஆசிர்வாதம் சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படும் இருதய பாதிப்பு பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்